Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş. web sayfasında kullanıcılardan kişisel veriler "Bize Ulaşın" ve "İnsan Kaynakları" bölümlerinde, kullanıcıların rızasına istinaden toplanmaktadır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu aydınlatma metnini hazırladık. Bizlere ilettiğiniz veya edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni ile, Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş. bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri, paylaşım durumunu ve bu kapsamda sahip olduğunuz haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEYİZ?

Kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde tarafımızca aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Şirket çalışanların istihdamına yönelik hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesiİnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
İş ilişkilerinin-faaliyetlerinin takibi ve / veya denetimi, yürütülmesi ve sürdürülebilmesi
Şirket yerleşkeleri ve tesislerin güvenliğinin temini,
Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
Gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
Kişisel verileriniz işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve KVKK'nın 8. ve 9. Maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;
SGK, yargı, maliye ve belediye İlgili kamu kurum ve kuruluşlara,
Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi için iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize
Mali, finansal ve hukuki konularda destek aldığımız şirket danışmanlarımıza, bağımsız denetim firmalarına
Gerekli olması durumunda hizmet sunduğumuz 3. kişilere, firmalara aktarılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş.'nin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

4. 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 Sayılı Kanunun 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince her ilgili kişi; Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş.'ye noter aracılığıyla göndereceği ihtarname veya Alemdağ Merkez Mah. Reşadiye Cad. No. 69/E Çekmeköy, İstanbul'da kayıtlı merkezimize kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak her ilgili kişi; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin (düzeltme, silme, yok etme), kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde www.zeminas.com.tr adresimizde yer alan veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.